Thứ ba, 19/06/2012 | 00:00 GMT+7

Cách thiết lập ProFTPD trên CentOS 6


Giới thiệu về ProFTPD

ProFTPD là một server ftp phổ biến. Bởi vì nó được viết như một chương trình mạnh mẽ và có thể cấu hình, nó không nhất thiết phải là server ftp nhẹ nhất hiện có.

Bước một — Cài đặt ProFTPD

Trước khi làm bất cứ điều gì khác, ta cần download repository EPEL sẽ cho phép ta cài đặt ProFTPD trên server riêng ảo của ta với yum.

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Bước tiếp theo là cài đặt ProFTPD

sudo yum install proftpd

Cuối cùng, ta cũng phải download một ứng dụng client ftp để ta có thể kết nối với một server ftp từ dòng lệnh:

sudo yum install ftp

Sau khi tải xong file , server ProFTPD sẽ nằm trên VPS của bạn. Tuy nhiên, ta vẫn phải thực hiện một vài thay đổi về cấu hình.

Bước hai — Cấu hình ProFTPD

Sau khi đã cài đặt ProFTPD, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong cấu hình. Không giống như một số cấu hình ftp khác, ProFTPD vô hiệu hóa đăng nhập ẩn danh ngay từ đầu và ta chỉ cần giải quyết một thay đổi nhỏ trong file cấu hình.

Mở file :

sudo vi /etc/proftpd.conf
Hãy tiếp tục và thay đổi Tên server thành tên server của bạn.
ServerName           "example.com"

Lưu và thoát khỏi file đó.

Sau đó, để ngăn chặn sự cố nào , hãy thêm tên server và địa chỉ IP của bạn vào file server :

sudo vi /etc/hosts

Dòng có thể trông giống như sau:

12.34.56.789 servername

Khởi động lại sau khi bạn đã thực hiện tất cả các thay đổi của bạn :

sudo service proftpd restart

Bước ba — Truy cập server FTP

Bạn có thể truy cập server FTP trong trình duyệt bằng lệnh domain vào thanh địa chỉ và đăng nhập bằng ID thích hợp. Lưu ý , bạn sẽ chỉ có thể truy cập vào folder chính của user .

ftp://example.com

Ngoài ra, bạn có thể truy cập server FTP thông qua dòng lệnh bằng lệnh :

 ftp example.com

Sau đó, bạn có thể sử dụng từ "thoát" để thoát khỏi shell FTP.

Bởi Etel Sverdlov

Tags:

Các tin trước