Trang chủ / Chuyên đề / Thực hành bài LAB Toàn tập Select SQL Query
Thứ tư, 05/08/2020 | 17:50 GMT+7

Thực hành bài LAB Toàn tập Select SQL Query

Hướng dẫn sử dụng XAMP để thực hành SQL căn bản và Bài Toàn tập SELECT SQL query!

Bài viết này bao gồm:

- Thực hành sử dụng PhpMyAdmin đi kèm theo bộ cài XAMPP trên Windows, để thực hành thao tác với Cơ Sở Dữ liệu MysqlDB
Gồm các việc: Tạo Cơ sở dữ liệu, tạo bảng, insert dữ liệu vào bảng, chạy lệnh SELECT để lấy dữ liệu

- Thực hành các câu lệnh trong bộ Toàn tập SQL căn bản

Tài nguyên:

- Nếu chưa Cài đặt XAMPP bạn thực hiện Tại đây !

- Xem Bài tập Toàn tập lệnh Select - SQL cơ bản đến nâng cao Tại đây !

Các bước thực hiện

Sau khi cài đặt, Mở chương trình XAMPP, như hướng dẫn ở tài liệu trên

Vào địa chỉ http://127.0.0.1/phpmyadmin để truy cập PhpMyAdmin

 

Tìm đến cuối Bài đáp án để xem các lệnh tạo bảng:

Tạo bảng

create table supplier
(sno char(2) PRIMARY KEY,
sname char(5),
status NUMERIC(2),
city char(6));

create table part
(pno char(2) PRIMARY KEY,
pname char(5),
color char(5),
weight NUMERIC(2),
city char(6),
price DECIMAL(10,2) );

create table job
(jno char(2) PRIMARY KEY,
jname char(8),
city char(6));

create table spj
(sno char(2),
pno char(2),
jno char(2),
shipDate datetime,
qty NUMERIC(3),
PRIMARY KEY(sno,pno,jno));

insert into supplier VALUES ('S1','Smith',20,'London');
insert into supplier values ('S2','Jones',10,'Paris');
insert into supplier values ('S3','Blake',30,'Paris');
insert into supplier values ('S4','Clark',20,'London');
insert into supplier values ('S5','Adams',30,'Athens');
insert into part values ('P1','Nut','Red',12,'London', 0.07);
insert into part values ('P2','Bolt','Green',17,'Paris', 0.12);
insert into part values ('P3','Screw','Blue',17,'Rome', 0.05);
insert into part values ('P4','Screw','Red',14,'London', 0.02);
insert into part values ('P5','Cam','Blue',12,'Paris', 1.19);
insert into part values ('P6','Cog','Red',19,'London', 2.03);
insert into job values ('J1','Sorter','Paris');
insert into job values ('J2','Punch','Rome');
insert into job values ('J3','Reader','Athens');
insert into job values ('J4','Console','Athens');
insert into job values ('J5','Collator','London');
insert into job values ('J6','Terminal','Oslo');
insert into job values ('J7','Tape','London');
insert into spj values ('S1','P1','J1','3/3/99',200);
insert into spj values ('S1','P1','J4','4/4/88',700);
insert into spj values ('S2','P3','J1','6/6/88',400);
insert into spj values ('S2','P3','J2','8/8/99',200);
insert into spj values ('S2','P3','J3','7/7/77',200);
insert into spj values ('S2','P3','J4','8/9/99',500);
insert into spj values ('S2','P3','J5','8/7/99',600);
insert into spj values ('S2','P3','J6','8/7/89',400);
insert into spj values ('S2','P3','J7','8/7/89',800);
insert into spj values ('S2','P5','J2','8/8/88',100);
insert into spj values ('S3','P3','J1','9/9/99',200);
insert into spj values ('S3','P4','J2','9/8/99',500);
insert into spj values ('S4','P6','J3','9/8/99',300);
insert into spj values ('S4','P6','J7','9/9/99',300);
insert into spj values ('S5','P2','J2','9/8/99',200);
insert into spj values ('S5','P2','J4','9/8/99',100);
insert into spj values ('S5','P5','J5','7/8/99',500);
insert into spj values ('S5','P5','J7','6/6/00',100);
insert into spj values ('S5','P6','J2','9/7/00',200);
insert into spj values ('S5','P1','J4','9/8/88',100);
insert into spj values ('S5','P3','J4','7/8/99',200);
insert into spj values ('S5','P4','J4','8/8/99',800);
insert into spj values ('S5','P5','J4','7/8/99',400);
insert into spj values ('S5','P6','J4','7/8/00',500);

 

Tạo Database test1

 

Tạo 04 bảng theo lệnh ở trên:

 

04 Bảng đã được tạo

Insert dữ liệu với các lệnh Insert trên:

Hoàn thành Insert dữ liệu cho các bảng:

Đưa các lệnh SQL Bài tập LAB vào thực nghiệm kết quả:

 


Tags: SQL

Các tin trước

Cài đặt XAMPP Trên Hệ điều hành Windows 2020-08-05

Toàn tập SQL - Bài tập Lệnh SELECT Database Toàn tập - tinh gọn nhất 2020-08-03

Cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04 2020-07-30

Cấu hình sudoers file trên Ubuntu và Centos 2020-07-07

Tạo sudo cho user mới trên Ubuntu 20.04 [Quickstart] 2020-06-22

Cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 20.04 2020-06-09

Cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04 2020-05-08

Cài đặt Java bằng apt trên Ubuntu 18.04 2020-05-07

Cài đặt và cấu hình VNC trên Ubuntu 18.04 2020-05-07

Cài đặt Java với Apt trên Ubuntu 20.04 2020-05-07