Thứ sáu, 17/02/2017 | 00:00 GMT+7

Phương thức chuỗi padStart và padEnd trong JavaScript


padStartpadEnd là hai phương thức mới có sẵn trên các chuỗi JavaScript. Như tên của chúng, chúng cho phép định dạng một chuỗi bằng cách thêm các ký tự đệm ở đầu hoặc cuối. Lưu ý hai phương pháp này là mới và hỗ trợ trình duyệt vẫn còn rất hạn chế.

Cả hai phương pháp đều hoạt động theo cùng một cách, với sự khác biệt duy nhất là với padStart, phần đệm được thêm vào đầu chuỗi và với padEnd, phần đệm được thêm vào sau đó kết thúc.

Chúng lấy đối số targetLength cho độ dài mong muốn hoặc chuỗi một đối số padString tùy chọn mặc định là khoảng trắng khi không được cung cấp. Chuỗi pad sẽ được lặp lại nếu cần để lấp đầy targetLength mong muốn.

Đây là vài ví dụ:

"Dog!".padStart(10); // "   Dog!"
"Dog!".padEnd(14, ' Woof'); // "Dog! Woof Woof"

"A longer string here".padEnd(10); // "A longer string here"

padStartpadEnd có ích để định dạng số và định dạng để xuất ra console :

let values = ['17.99', '200', '3400.57', '7.97', '567'];

let formattedValues = values.map(value => {
 let nbr = parseFloat(value).toFixed(2);

 return ('$' + nbr.toString()).padStart(9); 
});

console.log(formattedValues.join('\n'));

//  $17.99
//  $200.00
// $3400.57
//   $7.97
//  $567.00

Tags:

Các tin liên quan

Các chữ mẫu được gắn thẻ trong JavaScript (ES6 / ES2015)
2017-02-07
Bắt đầu với Trực quan hóa Dữ liệu Sử dụng JavaScript và Thư viện D3
2016-12-28
Bắt đầu với Trực quan hóa Dữ liệu Sử dụng JavaScript và Thư viện D3
2016-12-28
Cách làm việc với JSON trong JavaScript
2016-12-09
Cấu trúc đối tượng và mảng trong JavaScript với ES6
2016-12-09
Một trang đơn giản mờ dần với JavaScript
2016-11-29
Truy cập các phần tử trong JavaScript với querySelector và querySelectorAll
2016-11-29
Let và Const trong JavaScript với ES6 / ES2015
2016-11-10
Chức năng của Trình tạo trong JavaScript với ES6 / ES2015
2016-11-07
Tham số phần còn lại trong JavaScript với ES6 / ES2015
2016-11-02