Trang chủ / Chuyên đề / Nâng cấp lên Mysql 5.7
Thứ hai, 20/04/2015 | 00:00 GMT+7

Nâng cấp lên Mysql 5.7

MySQL 5.7 là một bản phát hành của database nguồn mở phổ biến. Nó cung cấp các tính năng khả năng mở rộng mới mà bạn sẽ mong muốn thực hiện thay đổi. Ở cấp độ cao, MySQL 5.7 mở rộng chạy trên các server 48 lõi. Ở cấp thấp, MySQL 5.7 cũng hoạt động hiệu quả trên server 512 MB RAM (điều không thể xảy ra nếu không có thay đổi cấu hình trong MySQL 5.6).

Hiệu suất cao nhất mới cho server MySQL là hơn 640K truy vấn mỗi giây và API memcached, nếu dùng lưu trữ InnoDB, có khả năng duy trì hơn 1,1 triệu yêu cầu mỗi giây .

Hiệu suất MySQL 5.7 sử dụng API Memcached NoSQL

Tuy nhiên, trước khi chạy mysql_upgrade , bạn nên đảm bảo mình đã chuẩn bị. Hướng dẫn này có thể giúp bạn điều đó.

Các thay đổi về tính toàn vẹn của dữ liệu, với các ví dụ

Một thay đổi lớn trong MySQL 5.7 là tính toàn vẹn của dữ liệu đã được cải thiện để phù hợp hơn với những gì mà các nhà phát triển và DBA kỳ cựu mong đợi. Trước đây, MySQL sẽ điều chỉnh các giá trị không chính xác thành giá trị chính xác gần nhất có thể, nhưng với các giá trị mặc định mới, thay vào đó nó sẽ trả về một lỗi.

Dưới đây là năm ví dụ về các truy vấn sẽ yêu cầu sửa đổi để hoạt động trong MySQL 5.7. Ứng dụng của bạn có sử dụng bất kỳ hành vi nào trong số này không?

1) Chèn giá trị âm vào cột không dấu

Tạo bảng có cột không dấu:

CREATE TABLE test ( 
 id int unsigned 
);

Chèn một giá trị âm.

Hành vi trước đây:

INSERT INTO test VALUES (-1);
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)

MySQL 5.7:

INSERT INTO test VALUES (-1); 
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'a' at row 1

2) Chia cho 0

Tạo một bảng kiểm tra:

CREATE TABLE test2 ( 
 id int unsigned 
);

Cố gắng chia cho không.

Hành vi trước đây:

INSERT INTO test2 VALUES (0/0); 
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

MySQL 5.7:

INSERT INTO test2 VALUES (0/0); 
ERROR 1365 (22012): Division by 0

3) Chèn chuỗi 20 ký tự vào cột 10 ký tự

Tạo bảng có cột 10 ký tự:

CREATE TABLE test3 ( 
a varchar(10) 
);

Cố gắng chèn một chuỗi dài hơn.

Hành vi trước đây:

INSERT INTO test3 VALUES ('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'); 
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)

MySQL 5.7:

INSERT INTO test3 VALUES ('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'); 
ERROR 1406 (22001): Data too long for column 'a' at row 1

4) Chèn ngày không chuẩn vào cột ngày giờ

Tạo bảng với cột ngày giờ:

CREATE TABLE test3 ( 
a datetime 
);

Chèn 0000-00-00 00:00:00 .

Hành vi trước đây:

INSERT INTO test3 VALUES ('0000-00-00 00:00:00'); 
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)

MySQL 5.7:

INSERT INTO test3 VALUES ('0000-00-00 00:00:00'); 
ERROR 1292 (22007): Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00' for column 'a' at row 1

5) Sử dụng GROUP BY và chọn một cột không rõ ràng

Điều này xảy ra khi mô tả không phải là một phần của GROUP BY và không có hàm tổng hợp (chẳng hạn như MIN hoặc MAX ) được áp dụng cho nó.

Hành vi trước đây:

SELECT id, invoice_id, description FROM invoice_line_items GROUP BY invoice_id; 
+----+------------+-------------+ 
| id | invoice_id | description | 
+----+------------+-------------+ 
| 1 | 1 | New socks       | 
| 3 | 2 | Shoes         | 
| 5 | 3 | Tie          | 
+----+------------+-------------+ 
3 rows in set (0.00 sec)

MySQL 5.7:

SELECT id, invoice_id, description FROM invoice_line_items GROUP BY invoice_id; 
ERROR 1055 (42000): Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'invoice_line_items.description' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Hiểu các hành vi do sql_mode đặt

Theo thuật ngữ MySQL, mỗi hành vi được hiển thị trong phần trước đều bị ảnh hưởng bởi một option gọi là sql_mode .

Tính năng ra mắt trong MySQL 4.1 (2004), nhưng chưa được biên dịch theo mặc định. MySQL 5.7 có các chế độ sau được bật theo mặc định:

Chế độ STRICT_TRANS_TABLES cũng trở nên nghiêm ngặt hơn và cho phép hành vi được chỉ định trước đó trong các chế độ ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO , NO_ZERO_DATENO_ZERO_IN_DATE .

Nhấp vào các link trên để tìm hiểu thêm thông tin.

Đề xuất về Cách chuyển đổi

Nếu bạn đang sử dụng version Wordpress, Drupal hoặc Magento gần đây thì tin tốt là bạn không cần phải làm gì cả. Các ứng dụng này đã biết về tính năng sql_mode của MySQL và khi kết nối với MySQL sẽ đặt các tùy chọn tương thích với chúng.

Nếu bạn hiện đang xây dựng một ứng dụng mới , thì bạn nên thay đổi cấu hình của server MySQL 5.6 hiện có của bạn để hoạt động với cài đặt sql_mode được vận chuyển trong MySQL 5.7.

Nếu bạn có một ứng dụng hiện có , bạn có thể cần làm việc với các bản cập nhật của bạn dần dần, từng bước:

Bước 1 - Tìm các lệnh sql không tương thích tạo ra cảnh báo hoặc lỗi

Trước tiên, hãy xem có bất kỳ truy vấn hiện tại nào của bạn đang tạo ra cảnh báo hoặc lỗi hay không. Điều này rất hữu ích vì hành vi của một số truy vấn đã thay đổi từ cảnh báo trong 5.6 thành lỗi trong 5.7, vì vậy bạn có thể nắm bắt các cảnh báo ngay bây giờ trước khi nâng cấp.

MySQL performance_schema là một tính năng chẩn đoán được bật theo mặc định trên MySQL 5.6 trở lên. Sử dụng performance_schema , có thể viết một truy vấn để trả về tất cả các câu lệnh mà server gặp phải đã tạo ra lỗi hoặc cảnh báo.

Truy vấn MySQL 5.6+ để báo cáo các câu lệnh tạo ra lỗi hoặc cảnh báo:

SELECT 
`DIGEST_TEXT` AS `query`,
`SCHEMA_NAME` AS `db`,
`COUNT_STAR` AS `exec_count`,
`SUM_ERRORS` AS `errors`,
(ifnull((`SUM_ERRORS` / nullif(`COUNT_STAR`,0)),0) * 100) AS `error_pct`,
`SUM_WARNINGS` AS `warnings`,
(ifnull((`SUM_WARNINGS` / nullif(`COUNT_STAR`,0)),0) * 100) AS `warning_pct`,
`FIRST_SEEN` AS `first_seen`,
`LAST_SEEN` AS `last_seen`,
`DIGEST` AS `digest`
FROM
 performance_schema.events_statements_summary_by_digest
WHERE
((`SUM_ERRORS` > 0) OR (`SUM_WARNINGS` > 0))
ORDER BY
 `SUM_ERRORS` DESC,
 `SUM_WARNINGS` DESC;

Truy vấn MySQL 5.6+ để báo cáo các câu lệnh tạo ra lỗi:

SELECT 
`DIGEST_TEXT` AS `query`,
`SCHEMA_NAME` AS `db`,
`COUNT_STAR` AS `exec_count`,
`SUM_ERRORS` AS `errors`,
(ifnull((`SUM_ERRORS` / nullif(`COUNT_STAR`,0)),0) * 100) AS `error_pct`,
`SUM_WARNINGS` AS `warnings`,
(ifnull((`SUM_WARNINGS` / nullif(`COUNT_STAR`,0)),0) * 100) AS `warning_pct`,
`FIRST_SEEN` AS `first_seen`,
`LAST_SEEN` AS `last_seen`,
`DIGEST` AS `digest`
FROM
 performance_schema.events_statements_summary_by_digest
WHERE
 `SUM_ERRORS` > 0
ORDER BY
 `SUM_ERRORS` DESC,
 `SUM_WARNINGS` DESC;

Bước 2 - Làm cho MySQL 5.6 Hành xử giống như MySQL 5.7

Bạn cũng có thể chạy thử với MySQL 5.6 để làm cho nó hoạt động giống như 5.7.

Tác giả, Morgan Tocker từ group MySQL, có sẵn một dự án GitHub với file cấu hình mẫu cho phép bạn thực hiện điều này. Bằng cách sử dụng các giá trị mặc định sắp tới trong MySQL 5.6, bạn có thể loại bỏ khả năng ứng dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào hành vi ít nghiêm ngặt hơn.

File khá ngắn, vì vậy ta cũng đưa nó vào đây:

# This makes a MySQL 5.6 server behave similar to the new defaults
# in MySQL 5.7

[mysqld]

# MySQL 5.7 enables more SQL modes by default, but also
# merges ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO, NO_ZERO_DATE, NO_ZERO_IN_DATE
# into the definition of STRICT_TRANS_TABLES.
# Context: http://dev.mysql.com/worklog/task/?id=7467

sql-mode="ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ZERO_DATE,NO_ZERO_IN_DATE"

# The optimizer changes the default from 10 dives to 200 dives by default
# Context: http://mysqlserverteam.com/you-asked-for-it-new-default-for-eq_range_index_dive_limit/

eq_range_index_dive_limit=200

# MySQL 5.7 contains a new internal server logging API.
# The setting log_warnings is deprecated in 5.7.2 in favour of log_error_verbosity.
# *But* the default fo log_warnings also changes to 2 as well:

log_warnings=2

# MySQL 5.7.7 changes a number of replication defaults
# Binary logging is still disabled, but will default to ROW when enabled.

binlog_format=ROW
sync_binlog=1
slave_net_timeout=60

# InnoDB defaults to the new Dynamic Row format with Barracuda file format.
# large_prefix is also enabled, which allows for longer index values.

innodb_strict_mode=1
innodb_file_format=Barracuda
innodb_large_prefix=1
innodb_purge_threads=4 # coming in 5.7.8
innodb_checksum_algorithm=crc32

# In MySQL 5.7 only 20% of the pool will be dumped, 
# But 5.6 does not support this option

innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown=1
innodb_buffer_pool_load_at_startup=1

# These two options had different names in previous versions
# (binlogging_impossible_mode,simplified_binlog_gtid_recovery)
# This config file targets 5.6.23+, but includes the 'loose' modifier to not fail
# prior versions.

loose-binlog_error_action=ABORT_SERVER
loose-binlog_gtid_recovery_simplified=1

# 5.7 enable additional P_S consumers by default
# This one is supported in 5.6 as well.
performance-schema-consumer-events_statements_history=ON

(Tùy chọn) Bước 3 - Thay đổi sql_mode trên cơ sở mỗi phiên

Đôi khi bạn muốn kiểm tra hoặc nâng cấp server theo từng giai đoạn. Thay vì thay đổi file cấu hình toàn server cho MySQL để sử dụng các chế độ SQL mới, bạn cũng có thể thay đổi chúng trên cơ sở mỗi phiên. Đây là một ví dụ:

CREATE TABLE sql_mode_test (a int);

Không có chế độ SQL nào được đặt:

set sql_mode = '';
INSERT INTO sql_mode_test (a) VALUES (0/0);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Đặt chế độ SQL chặt chẽ hơn:

set sql_mode = 'STRICT_TRANS_TABLES';
INSERT INTO sql_mode_test (a) VALUES (0/0);
ERROR 1365 (22012): Division by 0

Sẵn sàng nâng cấp

Đến đây, bạn nên tự tin rằng bạn đã chuẩn bị để nâng cấp lên MySQL 5.7. Làm theo hướng dẫn nâng cấp chính thức của MySQL để chuyển đổi.

Kết luận

MySQL 5.7 có một bước tiến lớn trong việc cải thiện hiệu năng và tính toàn vẹn dữ liệu cho các ứng dụng hiện đại. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện chuyển đổi suôn sẻ!


Tags: Mysql

Các tin trước

Cấu hình xác thực bằng ssh-key trên server Linux 2014-10-20

Toàn tập làm việc với Openssl và chứng chỉ số 2014-09-12

Cài đặt Nginx trên CentOS 7 2014-07-22

Cài đặt Linux Apache MySQL PHP (LAMP) On CentOS 7 2014-07-21

Cài đặt Bảo mật cơ bản cho CentOS 7 2014-07-21

Cài đặt và sử dụng yum repositories trên Centos-6 vps 2013-10-01

Sử dụng SSH để kết nối tới Remote Server trong Ubuntu 2013-09-10

Backup postgresql databases trên Ubuntu vps 2013-08-28

Sử dụng Cron để tự động hóa các công việc việc trên server 2013-08-23

Bảo mật postgresql trên Ubuntu vps 2013-08-22