Trang chủ / Chuyên đề / Cài đặt và sử dụng yum repositories trên Centos-6 vps
Thứ ba, 01/10/2013 | 00:00 GMT+7

Cài đặt và sử dụng yum repositories trên Centos-6 vps

YUM repository là kho chứa phần mềm Linux (file RPM). File RPM cho phép cài đặt phần mềm nhanh chóng và dễ dàng trên Red Hat / CentOS Linux. YUM Repository (kho-lưu-trữ yum) chứa một số file RPM và cho phép download và cài đặt phần mềm mới trên VPS . YUM repository có thể giữ các file RPM local (trên đĩa local) hoặc từ xa (FTP, HTTP hoặc HTTPS). File cấu hình YUM chứa thông tin cần thiết để tìm và cài đặt phần mềm (file RPM) trên VPS .

Các YUM repository CentOS phổ biến nhất và lớn nhất:

Ưu điểm của việc cài đặt phần mềm từ YUM Repositories:

 • Quản lý phần mềm dễ dàng - cài đặt, cập nhật và xóa các gói thật đơn giản
 • Phần mềm phụ thuộc đi kèm - các phụ thuộc phần mềm được tự động cài đặt
 • Trình quản lý gói Red Hat / CentOS chính thức - YUM là trình quản lý gói Red Hat / CentOS chính thức

Đôi khi phần mềm ta muốn cài đặt trên CentOS VPS không có sẵn từ repository CentOS Chính thức mặc định. Trong những tình huống như vậy, ta có thể sử dụng một trong các repository CentOS YUM bổ sung (Non Official, Không-chính-thức) được liệt kê ở trên. Các repository bổ sung đôi khi chứa các version mới hơn của gói phần mềm so với repository CentOS Chính thức.

File cấu hình YUM repository

Ta có thể cài đặt phần mềm mới trên Red Hat / CentOS Linux bằng lệnh "yum install packagename" từ console. Chạy lệnh này trước tiên sẽ kiểm tra các file cấu hình YUM repository hiện có trong folder /etc/yum.repos.d/. Nó đọc từng file cấu hình YUM Repository (kho-lưu-trữ yum) để lấy thông tin cần thiết để download và cài đặt phần mềm mới, giải quyết các phần mềm phụ thuộc và cài đặt các file RPM cần thiết.

File cấu hình YUM repository phải:

 • được đặt trong folder /etc/yum.repos.d/
 • phần mở rộng .repo , được YUM công nhận

Các tùy chọn file cấu hình YUM repository có sẵn là:

Các tùy chọn file cấu hình YUM repository bắt buộc là:

 • ID repository
 • Tên
 • Baseurl
 • Đã bật

Bước 1: Tạo file cấu hình YUM repository

Sử dụng editor console yêu thích của bạn và tạo file cấu hình YUM repository mới với phần mở rộng .repo trong folder /etc/yum.repos.d/. Để tạo một file mới với "vi editor", hãy chạy lệnh sau từ console:

vi /etc/yum.repos.d/example.repo

Bước 2: Chèn các tùy chọn YUM repository

Chèn các tùy chọn YUM repository mong muốn vào file cấu hình YUM repository mới được tạo và lưu các thay đổi.

File cấu hình YUM repository mẫu:

/etc/yum.repos.d/example.repo

[examplerepo]
name=Example Repository
baseurl=http://mirror.cisp.com/CentOS/6/os/i386/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.cisp.com/CentOS/6/os/i386/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

Repository CentOS DVD ISO YUM

CentOS DVD ISO chứa một số lượng lớn phần mềm (file RPM) sẵn có để cài đặt trong trình hướng dẫn cài đặt Red Hat / CentOS. Ta cũng có thể sử dụng các file RPM từ CentOS DVD ISO để tạo repository CentOS DVD ISO YUM. Bằng cách này, ta có thể cài đặt tất cả phần mềm có sẵn trên CentOS DVD ISO bằng lệnh "yum install packagename" từ console VPS ngay cả sau khi ta đã hoàn thành trình hướng dẫn cài đặt Red Hat / CentOS.

Bước 1: Download / chuyển CentOS DVD ISO

Các file CentOS DVD ISO có sẵn để download tại http://mirror.centos.org/ . Ta cần download hoặc chuyển CentOS DVD ISO sang VPS :

 • Chuyển - Nếu ta đã download CentOS DVD ISO xuống một máy khác với VPS , ta cần chuyển nó từ máy sang server thông qua FTP hoặc SSH. Ta có thể thực hiện việc này bằng phần mềm như WinSCP (client SFTP và FTP) hoặc tương tự.
 • Download - Ta có thể tải trực tiếp CentOS DVD ISO xuống VPS của bạn bằng lệnh "wget" từ console (thay đổi liên kết HTTP cho phù hợp):
wget http://mirror.lihnidos.org/CentOS/6.4/isos/i386/CentOS-6.4-i386-LiveDVD.iso

Bước 2: Gắn (Mount) CentOS DVD ISO

Để xem dữ liệu CentOS DVD ISO, trước tiên ta cần gắn (mount) nó vào vị trí mong muốn. Ta thường mount đĩa CD-ROM, thiết bị USB hoặc file ISO vào folder / mnt (nếu sử dụng miễn phí). Để mount CentOS DVD ISO, hãy chạy lệnh sau từ console (thay đổi / path / thành / iso và / mnt cho phù hợp):

mount -o loop /path/to/iso /mnt

Bước 3: Tạo file cấu hình YUM repository

Để bắt đầu sử dụng YUM repository mới được tạo, ta phải tạo file Cấu hình YUM repository có phần mở rộng .repo, file này phải được đặt vào folder /etc/yum.repos.d/. Hướng dẫn tạo file cấu hình YUM repository được đề cập trong chủ đề đầu tiên của bài viết này được gọi là "File cấu hình YUM repository".

Ví dụ file cấu hình repository CentOS DVD ISO YUM:

/etc/yum.repos.d/centosdvdiso. repo

[centosdvdiso]
name=CentOS DVD ISO
baseurl=file:///mnt
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///mnt/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

Custom YUM repository (kho yum riêng)

Đôi khi ta cần tạo một custom YUM repository (kho yum riêng) (tiện dụng khi VPS không có kết nối internet). Ta có thể tạo custom YUM repository từ số lượng file RPM đã chọn mong muốn. custom YUM repository chỉ chứa các file RPM mà ta muốn đưa vào.

Bước 1: Cài đặt "createrepo"

Để tạo custom YUM repository (kho yum riêng), ta cần cài đặt phần mềm bổ sung có tên "createrepo" trên server . Ta có thể cài đặt "createrepo" bằng cách chạy lệnh sau từ console:

yum install createrepo

Bước 2: Tạo folder repository

Ta cần tạo một folder mới sẽ là vị trí của custom YUM repository (kho yum riêng) và sẽ chứa các file RPM mong muốn. Ta có thể thực hiện việc này bằng lệnh sau từ console (chọn tên folder / repository1 khác nếu bạn thích):

mkdir /repository1

Bước 3: Đặt các file RPM vào folder repository

Nếu file RPM chưa có trên VPS , ta cần chuyển chúng đến server qua FTP hoặc SSH - sử dụng phần mềm như WinSCP (client SFTP miễn phí và FTP) hoặc tương tự. Ta cũng có thể tải trực tiếp các file RPM xuống VPS của bạn (cần có kết nối internet) bằng lệnh "wget" từ console (vui lòng thay đổi liên kết HTTP cho phù hợp):

wget http://mirror.lihnidos.org/CentOS/6/os/i386/Packages/NetworkManager-0.8.1-43.el6.i686.rpm

Nếu các file RPM đã có trên VPS , ta cần Sao chép hoặc Di chuyển các file này sang folder mới được tạo từ "Bước 2". Ta có thể di chuyển các file RPM bằng lệnh sau từ console (vui lòng thay đổi / path / thành / rpm và / repository1 cho phù hợp):

mv /path/to/rpm /repository1

Ta có thể sao chép các file RPM bằng lệnh sau từ console (vui lòng thay đổi / path / thành / rpm và / repository1 cho phù hợp):

cp /path/to/rpm /repository1

Bước 4: Chạy "createrepo"

Lệnh Createrepo đọc qua folder custom YUM repository (kho yum riêng) từ "Bước 2" và tạo một folder mới được gọi là "repodata" trong đó. Folder dữ liệu lưu giữ thông tin metadata (siêu-dữ-liệu) cho repository mới được tạo. Mỗi khi ta thêm các file RPM bổ sung vào custom YUM repository (kho yum riêng) của bạn, ta cần tạo lại metadata (siêu-dữ-liệu) của repository bằng lệnh "createrepo". Ta có thể tạo metadata (siêu-dữ-liệu) repository mới bằng cách chạy lệnh sau từ console (vui lòng thay đổi / repository1 cho phù hợp):

createrepo /repository1

Bước 5: Tạo file cấu hình YUM repository

Để bắt đầu sử dụng custom YUM repository (kho yum riêng) mới được tạo, ta phải tạo file Cấu hình YUM repository tương ứng với phần mở rộng .repo, file này phải được đặt vào folder /etc/yum.repos.d/. Hướng dẫn tạo file cấu hình YUM repository được đề cập trong phần đầu - "File cấu hình YUM repository".

Ví dụ về file cấu hình custom YUM repository (kho yum riêng):

/etc/yum.repos.d/custom.repo

[customrepo]
name=Custom Repository
baseurl=file:///repository1/
enabled=1
gpgcheck=0

Tags:

Các tin trước

Sử dụng SSH để kết nối tới Remote Server trong Ubuntu 2013-09-10

Backup postgresql databases trên Ubuntu vps 2013-08-28

Sử dụng Cron để tự động hóa các công việc việc trên server 2013-08-23

Bảo mật postgresql trên Ubuntu vps 2013-08-22

Sử dụng sftp-to-securely-transfer-files với remote-server 2013-08-13

Quản trị packages trong Ubuntu và Debian với apt-get-apt-cache 2013-08-06

Sử dụng roles và quản lý cấp quyền trong postgresql trên vps 2013-08-05

Lệnh truy vấn SQL trong postgresql sử dụng select 2013-08-02

Các lệnh truy cấn quản lý bảng dữ liệu trong postgresql trên cloud-server 2013-08-01

Bảo mật MySQL và MariaDB Databases trên Linux VPS 2013-07-23