Trang chủ / Chuyên đề / Cài đặt và sử dụng Composer trên Ubuntu 18.04
Thứ ba, 16/10/2018 | 00:00 GMT+7

Cài đặt và sử dụng Composer trên Ubuntu 18.04

Composer là một công cụ quản lý phụ thuộc phổ biến cho PHP, được tạo ra chủ yếu để hỗ trợ cài đặt và cập nhật cho các phụ thuộc của dự án. Nó sẽ kiểm tra các gói khác mà một dự án cụ thể phụ thuộc vào và cài đặt chúng cho bạn, sử dụng các version phù hợp theo yêu cầu của dự án. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt và bắt đầu với Composer trên hệ thống Ubuntu 18.04.

Yêu cầu

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn cần:

Bước 1 - Cài đặt Phụ thuộc

Trước khi download và cài đặt Composer, bạn cần đảm bảo server đã được cài đặt tất cả các phần phụ thuộc (dependencies).

Đầu tiên, hãy cập nhật server:

 • sudo apt update

Bây giờ, hãy cài đặt dependencies (các-phụ-thuộc). Ta cần curl để download Composer và php-cli để cài đặt và chạy nó. Gói php-mbstring là cần thiết để cung cấp các chức năng cho thư viện mà ta sẽ sử dụng. git được sử dụng bởi Composer để download các phụ thuộc của dự án và unzip để giải nén các gói. Mọi thứ có thể được cài đặt bằng lệnh sau:

 • sudo apt install curl php-cli php-mbstring git unzip

Với các yêu cầu đã được cài đặt, ta có thể tự cài đặt Composer.

Bước 2 - Download và cài đặt composer

Composer cung cấp một trình cài đặt , được viết bằng PHP. Ta sẽ download, sử dụng nó để cài đặt Composer.

Đảm bảo bạn đang ở trong folder chính của bạn, truy xuất trình cài đặt bằng curl :

 • cd ~
 • curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php

Tiếp theo, xác minh trình cài đặt trùng với hàm băm SHA-384 cho trình cài đặt mới nhất được tìm thấy trên trang Chữ ký Composer. Sao chép băm từ trang đó và lưu trữ nó dưới dạng biến shell:

 • HASH=544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061

Đảm bảo bạn thay thế hàm băm mới nhất bạn thấy trên trang.

Bây giờ thực thi tập lệnh PHP sau để xác minh lệnh cài đặt có an toàn không:

 • php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Bạn sẽ thấy kết quả sau.

Kết quả
Installer verified

Nếu bạn thấy Installer corrupt , thì bạn cần download lại lệnh cài đặt và kiểm tra kỹ xem bạn có đang sử dụng mã băm chính xác hay không. Sau đó chạy lệnh để xác minh lại trình cài đặt. Khi bạn có trình cài đặt đã được xác minh, bạn có thể tiếp tục.

Để cài đặt trình composer trên phạm vi global, hãy sử dụng lệnh sau  download và cài đặt Composer dưới dạng lệnh trên toàn hệ thống có tên là trình composer , trong /usr/local/bin :

 • sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

Output
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 1.6.5) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

Để kiểm tra cài đặt của bạn, hãy chạy:

 • composer

Và bạn sẽ thấy kết quả này hiển thị version và đối số của composer.

Output
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.6.5 2018-05-04 11:44:59

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help           Display this help message
 -q, --quiet          Do not output any message
 -V, --version         Display this application version
   --ansi           Force ANSI output
   --no-ansi         Disable ANSI output
 -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
   --profile         Display timing and memory usage information
   --no-plugins        Whether to disable plugins.
 -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
 -v|vv|vvv, --verbose      Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
. . .

Điều này xác minh Composer đã được cài đặt thành công trên hệ thống của bạn và khả dụng trên toàn hệ thống.

Lưu ý: Nếu bạn muốn có các file thực thi Composer riêng biệt cho từng dự án mà bạn lưu trữ trên server này, bạn có thể cài đặt nó local trên cơ sở từng dự án. User NPM sẽ quen thuộc với cách tiếp cận này. Phương pháp này cũng hữu ích khi user hệ thống không có quyền cài đặt phần mềm trên toàn hệ thống.

Để thực hiện việc này, hãy sử dụng lệnh php composer-setup.php . Thao tác này sẽ tạo file composer.phar trong folder hiện tại của bạn, file này có thể được thực thi bằng ./composer.phar command .

Bây giờ ta hãy xem xét việc sử dụng Composer để quản lý các phụ thuộc.

Bước 3 - Sử dụng Composer trong một dự án PHP

Các dự án PHP thường phụ thuộc vào các thư viện bên ngoài và việc quản lý các phụ thuộc đó và các version của chúng có thể khó khăn. Composer giải quyết vấn đề đó bằng cách theo dõi các phần phụ thuộc của bạn và giúp người khác dễ dàng cài đặt chúng.

Để sử dụng Composer trong dự án của bạn, bạn cần có file composer.json . File composer.json cho Composer biết phụ thuộc nào mà nó cần download cho dự án của bạn và version nào của mỗi gói được phép cài đặt. Điều này cực kỳ quan trọng để giữ cho dự án của bạn nhất quán và tránh cài đặt các version không ổn định có thể gây ra lỗi tương thích.

Bạn không cần phải tạo file này theo cách thủ công - rất dễ gặp lỗi cú pháp khi bạn làm như vậy. Composer tự động tạo ra các composer.json file khi bạn thêm một phụ thuộc vào dự án của bạn bằng cách sử dụng require lệnh. Bạn có thể thêm các phần phụ thuộc bổ sung theo cách tương tự mà không cần phải chỉnh sửa file này theo cách thủ công.

Quá trình sử dụng Composer để cài đặt một gói phụ thuộc trong một dự án bao gồm các bước sau:

 • Xác định loại thư viện mà ứng dụng cần.
 • Nghiên cứu một thư viện open-souce phù hợp trên Packagist.org , repository chính thức cho Composer.
 • Chọn gói bạn muốn phụ thuộc vào.
 • Run composer require bao gồm phần phụ thuộc trong file composer.json và cài đặt gói.

Hãy thử điều này với một ứng dụng demo.

Mục tiêu của ứng dụng này là chuyển đổi một câu đã cho thành một chuỗi thân thiện với URL - một slug . Điều này thường được sử dụng để chuyển đổi tiêu đề trang thành đường dẫn URL (như phần cuối cùng của URL cho hướng dẫn này).

Hãy bắt đầu bằng cách tạo một folder cho dự án . Ta sẽ gọi nó là slugify :

 • cd ~
 • mkdir slugify
 • cd slugify

Bây giờ đã đến lúc tìm kiếm Packagist.org cho một gói có thể giúp ta tạo slugs . Nếu bạn tìm kiếm cụm từ “slug” trên Packagist, bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Packagist Search: easy-slug / easy-slug, muffin / slug, ddd / slug, zelenin / slug, webcastle / slug, anomaly / slug-field_type

Bạn sẽ thấy hai số ở bên phải của mỗi gói trong danh sách. Số ở trên cùng thể hiện số lần gói được cài đặt và số ở dưới cùng cho biết số lần một gói được gắn dấu sao trên GitHub . Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các kết quả tìm kiếm dựa trên những con số này (tìm hai biểu tượng ở bên phải của thanh tìm kiếm). Nói chung, các gói có nhiều cài đặt hơn và nhiều sao hơn có xu hướng ổn định hơn, vì có rất nhiều người đang sử dụng chúng. Việc kiểm tra mức độ liên quan của mô tả gói cũng rất quan trọng đảm bảo đó là thứ bạn cần.

Ta cần một trình chuyển đổi string-to-slug đơn giản. Từ kết quả tìm kiếm, gói cocur/slugify có vẻ là một kết hợp tốt, với số lượng cài đặt hợp lý và số lượng sao.

Các gói trên Packagist có tên vendor (nhà-cung-cấp) và tên package(gói). Mỗi gói có một định danh duy nhất (một namespace tên) ở cùng một định dạng mà GitHub sử dụng cho các kho lưu trữ của nó, ở dạng vendor / package . Thư viện ta muốn cài đặt sử dụng namespace tên cocur/slugif . Bạn cần namespace tên để yêu cầu gói trong dự án của bạn.

Đến đây bạn đã biết chính xác gói nào bạn muốn cài đặt, hãy chạy trình composer require bao gồm gói đó làm phần phụ thuộc và cũng tạo file composer.json cho dự án:

 • composer require cocur/slugify

Bạn sẽ thấy kết quả này khi Composer download phần phụ thuộc:

Output
Using version ^3.1 for cocur/slugify
./composer.json has been created
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
 - Installing cocur/slugify (v3.1): Downloading (100%)
Writing lock file
Generating autoload files

Như bạn thấy từ kết quả, Composer tự động quyết định version của gói để sử dụng. Nếu bạn kiểm tra folder dự án của bạn bây giờ, nó sẽ chứa hai file mới: composer.jsoncomposer.lock , và một folder vendor :

 • ls -l
Output
total 12
-rw-rw-r-- 1 sammy sammy  59 Jul 11 16:40 composer.json
-rw-rw-r-- 1 sammy sammy 2934 Jul 11 16:40 composer.lock
drwxrwxr-x 4 sammy sammy 4096 Jul 11 16:40 vendor

File composer.lock được sử dụng để lưu trữ thông tin về version nào của mỗi gói được cài đặt và đảm bảo các version tương tự được sử dụng nếu ai đó sao chép dự án của bạn và cài đặt các phụ thuộc của nó. Folder vendor là nơi chứa các phụ thuộc của dự án. Các vendor folder không cần phải được commit vào điều khiển version - bạn chỉ cần bao gồm các file composer.jsoncomposer.lock.

Khi cài đặt một dự án đã chứa file composer.json , hãy chạy composer install để download các phần phụ thuộc của dự án.

Hãy xem qua các ràng buộc của version. Nếu bạn kiểm tra nội dung của file composer.json của bạn, bạn sẽ thấy thông tin như sau:

 • cat composer.json
Output
{
  "require": {
    "cocur/slugify": "^3.1"
  }
}
sam

Bạn có thể nhận thấy ký tự đặc biệt ^ trước số version trong composer.json . Composer hỗ trợ một số ràng buộc và định dạng khác nhau để xác định version gói yêu cầu, nhằm cung cấp tính linh hoạt trong khi vẫn giữ cho dự án của bạn ổn định. Toán tử dấu mũ ( ^ ) được sử dụng bởi file composer.json được tạo tự động là toán tử được khuyến khích để có khả năng tương tác tối đa, sau cách lập version ngữ nghĩa (semantic versioning) . Trong trường hợp này, nó xác định 3.1 là version tương thích tối thiểu và cho phép cập nhật lên bất kỳ version nào trong tương lai dưới 4.0 .

Nói chung, bạn sẽ không cần phải can thiệp vào các ràng buộc version trong file composer.json của bạn. Tuy nhiên, một số tình huống có thể yêu cầu bạn chỉnh sửa các ràng buộc theo cách thủ công – ví dụ: khi một version mới chính của thư viện yêu cầu của bạn được phát hành và bạn muốn nâng cấp hoặc khi thư viện bạn muốn sử dụng không tuân theo cách lập version ngữ nghĩa.

Dưới đây là một số ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của các ràng buộc version Composer:

Hạn chế Ý nghĩa Version mẫu được phép
^ 1,0 > = 1,0 <2,0 1.0, 1.2.3, 1.9.9
^ 1.1.0 > = 1.1.0 <2.0 1.1.0, 1.5.6, 1.9.9
~ 1.0 > = 1,0 <2,0,0 1.0, 1.4.1, 1.9.9
~ 1.0.0 > = 1.0.0 <1.1 1.0.0, 1.0.4, 1.0.9
1.2.1 1.2.1 1.2.1
1. * > = 1,0 <2,0 1.0.0, 1.4.5, 1.9.9
1.2. * > = 1,2 <1,3 1.2.0, 1.2.3, 1.2.9

Để có cái nhìn chuyên sâu hơn về các ràng buộc của version Composer, hãy xem tài liệu chính thức .

Tiếp theo, hãy xem cách tải các phụ thuộc tự động bằng Composer.

Bước 4 - Bao gồm tập lệnh Autoload

Vì bản thân PHP không tự động tải các class, nên Composer cung cấp một tập lệnh tự động tải mà bạn có thể đưa vào dự án của bạn để tự động tải. Điều này giúp làm việc với các phụ thuộc của bạn dễ dàng hơn nhiều.

Điều duy nhất bạn cần làm là đưa file vendor/autoload.php vào các tập lệnh PHP của bạn trước khi khởi tạo bất kỳ lớp nào. File này được tạo tự động bởi Composer khi bạn thêm phần phụ thuộc đầu tiên của bạn.

Hãy thử nó trong ứng dụng . Tạo file test.php và mở nó trong editor:

 • nano test.php

Thêm đoạn mã sau vào file vendor/autoload.php , tải phần phụ thuộc cocur/slugify và sử dụng nó để tạo một slug:

test.php
<?php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Cocur\Slugify\Slugify;

$slugify = new Slugify();

echo $slugify->slugify('Hello World, this is a long sentence and I need to make a slug from it!');

Lưu file và thoát khỏi editor.

Bây giờ hãy chạy tập lệnh:

 • php test.php

Điều này tạo ra kết quả hello-world-this-is-a-long-sentence-and-i-need-to-make-a-slug-from-it .

Các phụ thuộc cần cập nhật khi version mới ra mắt, vì vậy hãy xem cách xử lý điều đó.

Bước 5 - Cập nhật dependencies (các- phụ-thuộc) của dự án

Khi nào bạn muốn cập nhật dependencies (các-phụ-thuộc) dự án của bạn lên các version mới hơn, hãy chạy lệnh update :

 • composer update

Điều này sẽ kiểm tra các version mới hơn của các thư viện mà bạn yêu cầu trong dự án của bạn. Nếu tìm thấy version mới hơn và nó tương thích với giới hạn version được xác định trong file composer.json , Composer sẽ thay thế version đã cài đặt trước đó. File composer.lock sẽ được cập nhật để áp dụng thay đổi này.

Bạn cũng có thể cập nhật một hoặc nhiều thư viện cụ thể bằng cách chỉ định chúng như sau:

 • composer update vendor/package vendor2/package2

Hãy chắc chắn để kiểm tra bạn composer.jsoncomposer.lock file sau khi bạn cập nhật phụ thuộc của bạn để những người khác có thể cài đặt các version mới hơn.

Kết luận

Composer là một công cụ mạnh mẽ mà mọi nhà phát triển PHP nên có trong bộ tiện ích của họ. Trong hướng dẫn này, bạn đã cài đặt Composer và sử dụng nó trong một dự án đơn giản. Đến đây bạn biết cách cài đặt và cập nhật các phụ thuộc.

Ngoài việc cung cấp một cách dễ dàng và tin cậy để quản lý các phụ thuộc của dự án, nó còn cài đặt một tiêu chuẩn thực tế mới để chia sẻ và khảo sát các gói PHP do cộng đồng tạo ra.


Tags: Ubuntu

Các tin trước

Cài đặt WordPress với LAMP trên Ubuntu 18.04 2018-07-06

Chuyển folder dữ liệu Mysql tới vị trí mới trên Ubuntu 18.04 2018-07-06

Cài đặt và Sử dụng Docker với Ubuntu 18.04 2018-07-05

Cài đặt Firewall với UFW trên Ubuntu 18.04 2018-07-05

Tạo chứng chỉ Tự ký cho Apache trên Ubuntu 18-04 2018-07-05

Cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18.04 2018-06-07

Cài đặt OpenVPN Server trên Ubuntu 18.04 2018-05-24

Cài đặt LEMP - Linux Nginx MySQL PHP trên Ubuntu 18 04 2018-05-23

Cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 18.04 2018-05-04

Cài đặt Linux Apache MySQL PHP (LAMP) trên Ubuntu 18 04 2018-04-27