Trang chủ / Chuyên đề / Cài đặt Nginx trên CentOS 7
Thứ ba, 22/07/2014 | 00:00 GMT+7

Cài đặt Nginx trên CentOS 7

Nginx là một phần mềm web server hiệu suất cao, linh hoạt và nhẹ hơn nhiều so với Apache HTTP Server. Hướng dẫn này trình bày cách cài đặt và chạy Nginx trên server CentOS 7.

Yêu cầu

Các bước trong hướng dẫn này yêu cầu user có quyền root. Bạn có thể xem cách cài đặt điều đó theo bước 3 và 4 trong hướng dẫn Cài đặt server ban đầu với CentOS 7 .

Bước một — Thêm repository Nginx

Để thêm repository (kho-lưu-trữ) CentOS 7 EPEL, hãy mở terminal và sử dụng lệnh sau:

sudo yum install epel-release

Bước hai — Cài đặt Nginx

Bây giờ repository Nginx đã được cài đặt trên server, hãy cài đặt Nginx bằng lệnh:

sudo yum install nginx

Nginx sẽ hoàn tất quá trình cài đặt trên server (VPS) của bạn.

Bước ba — Khởi động Nginx

Nginx không tự chạy, để chạy Nginx, hãy nhập:

sudo systemctl start nginx

Nếu bạn đang chạy firewalld, hãy chạy các lệnh sau để cho phép truy cập HTTP và HTTPS:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Bạn có thể kiểm tra để xác minh mọi thứ ổn bằng cách truy cập địa chỉ IP công cộng của server trong trình duyệt web (xem bên dưới để biết IP công cộng là gì, nếu bạn chưa có):

http://server_domain_name_or_IP/

Bạn sẽ thấy trang web CentOS 7 Nginx mặc định, trang này dành cho mục đích thông tin và thử nghiệm. Nó trông giống như sau:

CentOS 7 Nginx Mặc định

Nếu bạn thấy trang này, thì web server hiện đã được cài đặt chính xác.

Trước khi tiếp tục, có thể bạn cần kích hoạt Nginx khởi động khi hệ thống của bạn khởi động. Để thực hiện, hãy nhập lệnh sau:

sudo systemctl enable nginx

Xin chúc mừng! Nginx hiện đã được cài đặt và chạy!

Cách tìm địa chỉ IP công cộng của server

Để tìm địa chỉ IP công cộng của server, hãy tìm các interface (giao-diện, hay NIC) mạng trên máy bằng lệnh:

ip addr
1. lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN

. . .
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

. . .

Bạn có thể thấy một số giao diện (NIC mạng) ở đây tùy thuộc vào phần cứng có sẵn trên server. Giao diện lo là giao diện loopback local, không phải là NIC muốn. Trong ví dụ ở trên, NIC eth0 là những gì ta muốn.

Khi bạn có tên NIC mạng, bạn có thể chạy lệnh sau để tiết lộ địa chỉ IP công cộng của server. Thay thế tên NIC bạn đã tìm thấy ở trên:

ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

Root và cấu hình server

Nếu bạn muốn cho chạy các web hoặc ứng dụng thông qua Nginx, bạn cần biết vị trí của các file cấu hình Nginx và folder root server mặc định.

Root server mặc định

Folder root của server mặc định là /usr/share/nginx/html . Các file được đặt trong đó sẽ được chạy trên web server. Vị trí này được chỉ định trong file cấu hình server block mặc định đi kèm với Nginx, được đặt tại /etc/nginx/conf.d/default.conf .

Cấu hình server block

Có thể thêm bất kỳ server block bổ sung nào, được gọi là VirtualHost trong Apache, bằng cách tạo file cấu hình mới trong /etc/nginx/conf.d . Các file kết thúc bằng .conf trong folder đó sẽ được tải khi Nginx được khởi động.

Cấu hình global của Nginx

File cấu hình Nginx chính được đặt tại /etc/nginx/nginx.conf . Đây là nơi bạn có thể thay đổi cài đặt như user chạy tiến trình Nginx và số lượng tiến trình con Nginx có thể chạy song song....

Xem thêm

Vậy bạn đã cài đặt xong Nginx trên cloud server, bạn có thể tiếp tục cài đặt LEMP Stack .Các tin trước

Cài đặt Linux Apache MySQL PHP (LAMP) On CentOS 7 2014-07-21

Cài đặt Bảo mật cơ bản cho CentOS 7 2014-07-21

Cài đặt và sử dụng yum repositories trên Centos-6 vps 2013-10-01

Sử dụng SSH để kết nối tới Remote Server trong Ubuntu 2013-09-10

Backup postgresql databases trên Ubuntu vps 2013-08-28

Sử dụng Cron để tự động hóa các công việc việc trên server 2013-08-23

Bảo mật postgresql trên Ubuntu vps 2013-08-22

Sử dụng sftp-to-securely-transfer-files với remote-server 2013-08-13

Quản trị packages trong Ubuntu và Debian với apt-get-apt-cache 2013-08-06

Sử dụng roles và quản lý cấp quyền trong postgresql trên vps 2013-08-05