Trang chủ / Chuyên đề / Cài đặt MySQL trên Ubuntu 16.04
Thứ tư, 23/11/2016 | 00:00 GMT+7

Cài đặt MySQL trên Ubuntu 16.04

MySQL là một hệ quản trị database open-souce, thường được cài đặt như một phần của LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó sử dụng database quan hệ và SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để quản lý dữ liệu.

Version ngắn gọn cài đặt rất đơn giản: cập nhật index gói của bạn, cài đặt gói mysql-server và sau đó chạy tập lệnh bảo mật đi kèm.

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install mysql-server
 • mysql_secure_installation

Hướng dẫn này sẽ giải thích cách cài đặt MySQL version 5.7 trên server Ubuntu 16.04. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm cách cập nhật cài đặt MySQL hiện có lên version 5.7, bạn có thể đọc hướng dẫn cập nhật MySQL 5.7 này để thay thế.

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần:

Bước 1 - Cài đặt MySQL

Trên Ubuntu 16.04, chỉ có version MySQL mới nhất được bao gồm trong repository APT theo mặc định. Tại thời điểm viết bài, đó là MySQL 5.7

Để cài đặt nó, chỉ cần cập nhật index gói trên server và cài đặt gói mặc định với apt-get .

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install mysql-server

Bạn cần tạo password root trong khi cài đặt. Tiếp theo, ta sẽ hoàn thành việc cấu hình MySQL.

Bước 2 - Cấu hình MySQL

Đối với các bản cài đặt mới, bạn cần chạy tập lệnh bảo mật đi kèm. Điều này thay đổi một số tùy chọn mặc định kém an toàn hơn cho những thứ như đăng nhập root từ xa và user mẫu. Trên các version MySQL cũ hơn, bạn cũng cần phải khởi tạo folder dữ liệu theo cách thủ công, nhưng điều này được thực hiện tự động ngay bây giờ.

Chạy tập lệnh bảo mật.

 • mysql_secure_installation

Thao tác này sẽ nhắc bạn nhập password root mà bạn đã tạo ở Bước 1. Bạn có thể nhấn Y rồi ENTER để chấp nhận các giá trị mặc định cho tất cả các câu hỏi tiếp theo, ngoại trừ câu hỏi bạn có muốn thay đổi password root hay không. Bạn chỉ cần đặt nó ở Bước 1, vì vậy bạn không cần phải thay đổi nó. Để có hướng dẫn chi tiết hơn về các tùy chọn này, bạn có thể xem bước này của hướng dẫn cài đặt LAMP .

Để khởi tạo folder dữ liệu MySQL, bạn sẽ sử dụng mysql_install_db cho các version trước 5.7.6 và mysqld --initialize cho 5.7.6 trở lên. Tuy nhiên, nếu bạn đã cài đặt MySQL từ bản phân phối Debian, giống như trong Bước 1, folder dữ liệu được khởi tạo tự động; bạn không phải làm bất cứ điều gì. Nếu vẫn chạy lệnh, bạn sẽ thấy lỗi sau:

Kết quả
2016-03-07T20:11:15.998193Z 0 [ERROR] --initialize specified but the data directory has files in it. Aborting.

Cuối cùng, hãy kiểm tra cài đặt MySQL.

Bước 3 - Kiểm tra MySQL

MySQL tất nhiên cần chạy tự động. Để kiểm tra điều này, hãy kiểm tra trạng thái của nó.

 • systemctl status mysql.service

Bạn sẽ thấy kết quả giống như sau:

Kết quả
● mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: en
  Active: active (running) since Wed 2016-11-23 21:21:25 UTC; 30min ago
 Main PID: 3754 (mysqld)
  Tasks: 28
  Memory: 142.3M
   CPU: 1.994s
  CGroup: /system.slice/mysql.service
      └─3754 /usr/sbin/mysqld

Nếu MySQL không chạy, bạn có thể khởi động nó bằng sudo systemctl start mysql .

Để kiểm tra thêm, bạn có thể thử kết nối với database bằng công cụ mysqladmin , là một ứng dụng client cho phép bạn chạy các lệnh quản trị. Ví dụ: lệnh này cho biết kết nối với MySQL dưới dạng root ( -u root ), nhắc nhập password ( -p ) và trả về version.

 • mysqladmin -p -u root version

Bạn sẽ thấy kết quả giống như sau:

Kết quả
mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.7.16, for Linux on x86_64
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version   5.7.16-0ubuntu0.16.04.1
Protocol version  10
Connection   Localhost via UNIX socket
UNIX socket   /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime:     30 min 54 sec

Threads: 1 Questions: 12 Slow queries: 0 Opens: 115 Flush tables: 1 Open tables: 34 Queries per second avg: 0.006

Nghĩa là MySQL đang hoạt động.

Kết luận

Đến đây ta đã cài đặt MySQL cơ bản trên server. Dưới đây là một số ví dụ về các bước tiếp theo mà ta có thể thực hiện:Các tin trước

Cài đặt Node.js Application for Production trên Ubuntu 16.04 2016-11-01

Cài đặt Nginx Server Blocks (Virtual Hosts) trên Ubuntu 16.04 2016-05-19

Cài đặt OpenVPN Server trên Ubuntu 16.04 2016-05-04

Cài đặt JAVA với Apt-Get trên Ubuntu 16.04 2016-04-23

Cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 16.04 2016-04-21

Cài đặt đăng nhập với ssh và key authentication trên Ubuntu 16.4 2016-04-21

Sử dụng UFW căn bản, các luật firewall phổ biến 2015-08-20

Nâng cấp lên Mysql 5.7 2015-04-20

Cấu hình xác thực bằng ssh-key trên server Linux 2014-10-20

Toàn tập làm việc với Openssl và chứng chỉ số 2014-09-12