Trang chủ / Chuyên đề / Cài đặt Anaconda Python trên Ubuntu 16 04
Thứ tư, 27/12/2017 | 00:00 GMT+7

Cài đặt Anaconda Python trên Ubuntu 16 04

Anaconda là trình quản lý gói mã nguồn mở, trình quản lý môi trường và phân phối ngôn ngữ lập trình Python và R, thường được sử dụng để xử lý dữ liệu quy mô lớn, tính toán khoa học và phân tích dự đoán, phục vụ các nhà khoa học dữ liệu, nhà phát triển, nhà phân tích kinh doanh và những người làm việc trong DevOps.

Anaconda cung cấp một bộ sưu tập hơn 1000 gói mã nguồn mở và có sẵn ở cả phiên bản miễn phí và trả phí. Phân phối Anaconda đi kèm với tiện ích dòng lệnh conda . Bạn có thể tìm hiểu thêm về Anaconda và conda bằng cách đọc các trang Tài liệu Anaconda .

Hướng dẫn này cài đặt phiên bản Python 3 của Anaconda trên server Ubuntu 16.04.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu, bạn nên có một user không phải root có đặc quyền sudo được thiết lập trên server. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện việc này bằng cách xem hướng dẫn thiết lập server ban đầu Ubuntu 16.04.

Cài đặt Anaconda

Cách tốt nhất để cài đặt Anaconda là tải xuống tập lệnh bash của trình cài đặt Anaconda mới nhất.

Tìm phiên bản mới nhất của Anaconda cho Python 3 tại trang Tải xuống Anaconda . Tại thời điểm viết bài, phiên bản mới nhất là 5.0.1, bạn nên sử dụng phiên bản ổn định hơn nếu có.

Chuyển đến /tmp trên server của bạn để chuẩn bị cài đặt.

 • cd /tmp

Sử dụng curl để tải xuống liên kết từ trang Anaconda:

 • curl -O https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-5.0.1-Linux-x86_64.sh

Giờ đây, ta có thể xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của trình cài đặt bằng xác minh băm mật mã thông qua tổng kiểm tra SHA-256. Ta sẽ sử dụng lệnh sha256sum cùng với tên file của tập lệnh:

 • sha256sum Anaconda3-5.0.1-Linux-x86_64.sh

Bạn sẽ nhận được đầu ra giống như sau:

Output
55e4db1919f49c92d5abbf27a4be5986ae157f074bf9f8238963cd4582a4068a Anaconda3-5.0.1-Linux-x86_64.sh

Bạn nên kiểm tra kết quả đầu ra với giá trị băm có sẵn tại Anaconda với Python 3 trên trang Linux 64-bit chắc chắn toàn vẹn giống nhau.

Bây giờ ta có thể chạy script:

 • bash Anaconda3-5.0.1-Linux-x86_64.sh

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
Welcome to Anaconda3 5.0.1 (by Continuum Analytics, Inc.)

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue

ENTER để tiếp tục, rồi chấp nhận điều khoản

Output
Do you approve the license terms? [yes|no]

Nhập yes .

Sau đó là vị trí cài đặt, nhấn ENTER để chấp nhận vị trí mặc định hoặc thay đổi vị trí bạn muốn.

Output
Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/sammy/anaconda3

 - Press ENTER to confirm the location
 - Press CTRL-C to abort the installation
 - Or specify a different location below

[/home/sammy/anaconda3] >>> 

Quá trình cài đặt sẽ tiếp tục.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
...
installation finished.
Do you wish the installer to prepend the Anaconda3 install location
to PATH in your /home/sammy/.bashrc ? [yes|no]
[no] >>> 

conda yes để bạn có thể sử dụng lệnh conda . Tiếp theo, bạn thấy kết quả sau:

Output
Prepending PATH=/home/sammy/anaconda3/bin to PATH in /home/sammy/.bashrc
A backup will be made to: /home/sammy/.bashrc-anaconda3.bak
...

Để kích hoạt cài đặt, bạn chạy ~/.bashrc :

 • source ~/.bashrc

Rồi xác minh cài đặt bằng cách sử dụng lệnh conda , ví dụ với list :

 • conda list

Sẽ thấy đầu ra của tất cả các gói bạn có sẵn thông qua cài đặt Anaconda:

Output
# packages in environment at /home/sammy/anaconda3:
#
_ipyw_jlab_nb_ext_conf  0.1.0      py36he11e457_0 
alabaster         0.7.10      py36h306e16b_0 
anaconda         5.0.1      py36hd30a520_1
...

Bây giờ Anaconda đã được cài đặt, ta có thể tiếp tục thiết lập môi trường Anaconda.

Thiết lập môi trường Anaconda

Môi trường ảo Anaconda cho phép bạn giữ các dự án được sắp xếp theo các phiên bản Python và các gói cần thiết. Đối với mỗi môi trường Anaconda mà bạn thiết lập, bạn có thể chỉ định phiên bản Python nào sẽ sử dụng và có thể giữ tất cả các file lập trình liên quan trong thư mục đó.

Trước tiên, ta thể kiểm tra xem phiên bản Python nào có sẵn:

 • conda search "^python$"

Bạn sẽ nhận được đầu ra với các phiên bản Python khác nhau mà bạn có thể sử dụng, bao gồm cả phiên bản Python 3 và Python 2. Vì ta đang sử dụng Anaconda với Python 3 trong hướng dẫn này, bạn sẽ chỉ có quyền truy cập vào các phiên bản Python 3 của các gói.

Hãy tạo một môi trường bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của Python 3, bằng cách gán phiên bản 3 cho đối số python . Ta sẽ gọi môi trường là my_env, có thể đổi tên này nếu muốn.

 • conda create --name my_env python=3

Ta sẽ nhận được kết quả với thông tin về những gì được tải xuống và gói nào sẽ được cài đặt, sau đó tiếp tục với y hoặc n . Gõ y nếu đồng ý.

Tiện ích conda bây giờ sẽ tìm nạp các gói cho môi trường.

Kích hoạt môi trường mới của mình bằng cách nhập như sau:

 • source activate my_env

Với môi trường đã kích hoạt, tiền tố dấu nhắc lệnh sẽ thay đổi:

 •  

Trong môi trường, ta có thể xác minh đang sử dụng phiên bản Python nào:

 • python --version
Output
Python 3.6.0 :: Continuum Analytics, Inc.

Khi đã sẵn sàng hủy môi trường Anaconda của mình, hãy nhập:

 • source deactivate

Lưu ý rằng bạn có thể thay thế source bằng . để đạt được kết quả tương tự.

Để sử dụng một phiên bản Python cụ thể hơn, đưa vào tham số, ví dụ 3.5:

 • conda create -n my_env35 python=3.5

Ta có thể cập nhật phiên bản Python bằng lệnh sau:

 • conda update python

Nếu muốn sử dụng một phiên bản Python cụ thể hơn, bạn có thể chuyển nó vào đối số python , như python=3.3.2 .

Bạn có thể kiểm tra tất cả các môi trường đã thiết lập bằng lệnh:

 • conda info --envs
Output
# conda environments:
#
my_env          /home/sammy/anaconda3/envs/my_env
my_env35         /home/sammy/anaconda3/envs/my_env35
root         * /home/sammy/anaconda3

Dấu hoa thị cho biết môi trường hoạt động hiện tại.

Mỗi môi trường bạn tạo với conda create sẽ đi kèm với một số gói mặc định:

 • openssl
 • pip
 • python
 • readline
 • setuptools
 • sqlite
 • tk
 • wheel
 • xz
 • zlib

Bạn có thể thêm các gói bổ sung, chẳng hạn như numpy , bằng lệnh sau:

 • conda install --name my_env35 numpy

Hoặc với lệnh create:

 • conda create --name my_env python=3 numpy

Nếu không còn làm việc trên một dự án cụ thể và không cần thêm môi trường liên kết, ta có thể xóa nó:

 • conda remove --name my_env35 --all

Bây giờ, khi gõ lệnh conda info --envs , môi trường mà bạn đã xóa sẽ không còn được liệt kê ra.

Cập nhật Anaconda

Bạn nên thường xuyên đảm bảo rằng Anaconda được cập nhật để làm việc với tất cả các bản phát hành gói mới nhất.

Để làm điều này, trước tiên bạn cập nhật conda tiện ích:

 • conda update conda

Khi quá trình cập nhật chung conda hoàn tất, bạn có thể cập nhật bản phân phối Anaconda:

 • conda update anaconda

Nhập y để tiếp tục.

Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các phiên bản mới nhất của conda và Anaconda.

Gỡ Anaconda

Nếu không còn sử dụng Anaconda và cần gỡ cài đặt, bạn nên bắt đầu với module anaconda-clean sẽ xóa các file cấu hình khi bạn gỡ cài đặt Anaconda.

 • conda install anaconda-clean

Nhập y.

Sau khi được cài đặt, bạn có thể chạy lệnh sau (thêm --yes cuối lệnh nếu không muốn phải nhập y sau đó):

anaconda-clean

Thao tác này cũng sẽ tạo một thư mục sao lưu có tên .anaconda_backup trong thư mục .anaconda_backup của bạn:

Output
Backup directory: /home/sammy/.anaconda_backup/2017-01-25T191831

Bây giờ ta có thể xóa toàn bộ thư mục Anaconda bằng cách nhập lệnh sau:

 • rm -rf ~/anaconda3

Cuối cùng, ta có thể xóa dòng PATH khỏi file .bashrc mà Anaconda đã thêm. Dùng nano:

 • nano ~/.bashrc

Sau đó xuống cuối file (nếu đây là bản cài đặt gần đây) hoặc gõ CTRL + W để tìm kiếm Anaconda. Xóa hoặc comment (#) những dòng sau:

/home/sammy/.bashrc
# added by Anaconda3 4.2.0 installer
export PATH="/home/sammy/anaconda3/bin:$PATH"

Khi chỉnh sửa xong file, hãy nhập CTRL + X để thoát và y để lưu thay đổi.

Anaconda sẽ bị xóa khỏi server của bạn.

Kết luận

Như vậy, bạn đã làm quen cách cài đặt Anaconda, làm việc với tiện ích dòng lệnh conda, thiết lập môi trường, cập nhật Anaconda và xóa Anaconda nếu không cần nữa.

Anaconda giúp bạn quản lý khối lượng công việc cho khoa học dữ liệu, máy tính khoa học, phân tích và xử lý dữ liệu quy mô lớn.Các tin trước

Cài đặt MySQL trên CentOS 7 2016-12-01

Cài đặt MySQL trên Ubuntu 16.04 2016-11-23

Cài đặt Node.js Application for Production trên Ubuntu 16.04 2016-11-01

Cài đặt Nginx Server Blocks (Virtual Hosts) trên Ubuntu 16.04 2016-05-19

Cài đặt OpenVPN Server trên Ubuntu 16.04 2016-05-04

Cài đặt JAVA với Apt-Get trên Ubuntu 16.04 2016-04-23

Cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 16.04 2016-04-21

Cài đặt đăng nhập với ssh và key authentication trên Ubuntu 16.4 2016-04-21

Sử dụng UFW căn bản, các luật firewall phổ biến 2015-08-20

Nâng cấp lên Mysql 5.7 2015-04-20