Thứ ba, 22/07/2014 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Nginx trên CentOS 7

Nginx là một phần mềm web server hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt và nhẹ hơn nhiều so với Apache HTTP Server. Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách cài đặt và khởi động Nginx trên server CentOS 7 của bạn.

Yêu cầu

Các bước trong hướng dẫn này yêu cầu user phải có quyền root. Bạn có thể xem cách cài đặt điều đó theo bước 3 và 4 trong hướng dẫn Cài đặt server ban đầu với CentOS 7 .

Bước một — Thêm repository Nginx

Để thêm repository CentOS 7 EPEL, hãy mở terminal và sử dụng lệnh sau:

sudo yum install epel-release 

Bước hai — Cài đặt Nginx

Bây giờ repository Nginx đã được cài đặt trên server , hãy cài đặt Nginx bằng lệnh yum sau:

sudo yum install nginx 

Sau khi bạn trả lời có với dấu nhắc , Nginx sẽ hoàn tất quá trình cài đặt trên virtual server (VPS) của bạn.

Bước ba — Khởi động Nginx

Nginx không tự bắt đầu. Để chạy Nginx, hãy nhập:

sudo systemctl start nginx 

Nếu bạn đang chạy firewall , hãy chạy các lệnh sau để cho phép truy cập HTTP và HTTPS:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https sudo firewall-cmd --reload 

Bạn có thể thực hiện kiểm tra tại chỗ ngay lập tức để xác minh mọi thứ đã diễn ra như kế hoạch bằng cách truy cập địa chỉ IP công cộng của server trong trình duyệt web (xem ghi chú dưới tiêu đề tiếp theo để tìm hiểu địa chỉ IP công cộng của bạn là gì nếu không có ):

http://server_domain_name_or_IP/ 

Bạn sẽ thấy trang web CentOS 7 Nginx mặc định, trang này dành cho mục đích thông tin và thử nghiệm. Nó trông giống như sau :

CentOS 7 Nginx Mặc định

Nếu bạn thấy trang này, thì web server hiện đã được cài đặt chính xác.

Trước khi tiếp tục, có thể bạn cần kích hoạt Nginx khởi động khi hệ thống của bạn khởi động. Để làm như vậy, hãy nhập lệnh sau:

sudo systemctl enable nginx 

Xin chúc mừng! Nginx hiện đã được cài đặt và chạy!

Cách tìm địa chỉ IP công cộng của server

Để tìm địa chỉ IP công cộng của server , hãy tìm các network interface trên máy của bạn bằng lệnh :

ip addr 
1. lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN  . . . 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000  . . . 

Bạn có thể thấy một số giao diện ở đây tùy thuộc vào phần cứng có sẵn trên server . Giao diện lo là giao diện loopback local , không phải là giao diện ta muốn. Trong ví dụ ở trên, giao diện eth0 là những gì ta muốn.

Khi bạn có tên giao diện, bạn có thể chạy lệnh sau để tiết lộ địa chỉ IP công cộng của server . Thay thế tên giao diện bạn đã tìm thấy ở trên:

ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//' 

Gốc và cấu hình server

Nếu bạn muốn bắt đầu phân phát các trang hoặc ứng dụng của riêng mình thông qua Nginx, bạn cần biết vị trí của các file cấu hình Nginx và folder root server mặc định.

Gốc server mặc định

Thư mục root của server mặc định là /usr/share/nginx/html . Các file được đặt trong đó sẽ được phục vụ trên web server . Vị trí này được chỉ định trong file cấu hình server block mặc định đi kèm với Nginx, được đặt tại /etc/nginx/conf.d/default.conf .

Cấu hình server block

Có thể thêm bất kỳ server block bổ sung nào, được gọi là VirtualHost trong Apache, bằng cách tạo file cấu hình mới trong /etc/nginx/conf.d . Các file kết thúc bằng .conf trong folder đó sẽ được tải khi Nginx được khởi động.

Cấu hình global của Nginx

Tệp cấu hình Nginx chính được đặt tại /etc/nginx/nginx.conf . Đây là nơi bạn có thể thay đổi các cài đặt như user chạy các quy trình daemon Nginx và số lượng quy trình công nhân được tạo ra khi Nginx đang chạy, trong số những thứ khác.

Xem thêm

Sau khi bạn đã cài đặt Nginx trên cloud server của bạn , bạn có thể tiếp tục cài đặt LEMP Stack .


Tags:

Các tin liên quan

Cách tạo chứng chỉ ECC trên Nginx cho Debian 7
2014-07-21
Cách thiết lập cân bằng tải Nginx với kết thúc SSL
2014-07-17
Cách cài đặt Laravel với web server Nginx trên Ubuntu 14.04
2014-06-24
Cách cài đặt gpEasy CMS với NGINX và PHP5-FPM trên Debian 7
2014-06-03
Cách sử dụng Nginx làm Giám đốc lưu lượng toàn cầu trên Debian hoặc Ubuntu
2014-05-30
Cách sử dụng HAProxy làm bộ cân bằng tải lớp 7 cho WordPress và Nginx trên Ubuntu 14.04
2014-05-27
Cách cung cấp tệp mật khẩu KeePass2 với Nginx trên server Ubuntu 14.04
2014-05-16
Cách cài đặt WordPress với Nginx trên Ubuntu 14.04
2014-05-15
Cách tạo chứng chỉ SSL trên Nginx cho Ubuntu 14.04
2014-05-09
Cách tạo chứng chỉ SSL trên Nginx cho Ubuntu 14.04
2014-05-09